Prawnik dla firm| Prawnik dla każdego| Aktualności| Archiwum porad| Zespół eprawnicy| Kontakt|

Szacowanie wartości zamówienia publicznego na dostawy lub usługi powtarzające się

  

Ustawa - Prawo zamówień publicznych w art. 34 ust. 1 operuje pojęciem „zamówienia na dostawy oraz usługi powtarzające się okresowo”. Obliczanie wartości zamówienia na dostawy oraz usługi powtarzające się okresowo dokonywane jest inaczej niż w przypadku pozostałych zamówień. Przepis art. 34 Prawa zamówień publicznych przewiduje dwa sposoby ustalania wartości zamówienia.

Ustawa - Prawo zamówień publicznych w art. 34 ust. 1 operuje pojęciem „zamówienia na dostawy oraz usługi powtarzające się okresowo”. Obliczanie wartości zamówienia na dostawy oraz usługi powtarzające się okresowo dokonywane jest inaczej niż w przypadku pozostałych zamówień. Przepis art. 34 Prawa zamówień publicznych przewiduje dwa sposoby ustalania wartości zamówienia.

Pierwszy sposób, opisany art. 34 ust. 1 pkt 1 Prawa zamówień publicznych, polega na sumowaniu wartości zamówień w oparciu o kategorie lub grupy, określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. Urz. WE L 340 z dnia 16 grudnia 2002 r., str. 1 i nast., z późn. zm.). W tym przypadku wartość zamówienia ustalana jest na podstawie łącznej wartości zamówień należących do tej samej kategorii (dla usług) lub grupy (dla dostaw) Wspólnego Słownika Zamówień, udzielonych w terminie poprzednich 12 miesięcy lub w poprzednim roku budżetowym, z uwzględnieniem zmian ilościowych zamawianych usług lub dostaw oraz prognozowanego na dany rok średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem.

Drugi sposób, przewidziany w art. 34 ust. 1 pkt 2 Prawa zamówień publicznych przewiduje, iż wartość zamówienia ustalana jest na podstawie łącznej wartości zamówień, których zamawiający zamierza udzielić w terminie 12 miesięcy następujących po pierwszej usłudze lub dostawie, albo w czasie realizacji umowy w sprawie zamówienia publicznego, jeżeli termin jego realizacji jest dłuższy niż 12 miesięcy. Wybór jednej z dwóch wymienionych wyżej podstaw ustalania wartości zamówienia na usługi lub dostawy powtarzające się okresowo należy do zamawiającego, jednakże zgodnie z art. 34 ust. 2 Prawa zamówień publicznych, nie może być dokonany w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy. Przy założeniu, że zamawiający oszacował wartość zamówienia na początku roku z należytą starannością, w sytuacji, gdy w trakcie roku pojawi się nieprzewidziana wcześniej potrzeba dokupienia jakiegoś artykułu lub usługi, będziemy mieli do czynienia z nowym, odrębnym zamówieniem, którego wartość obliczyć należy stosownie do jego zakresu.

Prawidłowość podjętych decyzji należy uzależnić od tego, czy zamawiający dochował należytej staranności przy szacowaniu pierwszego zamówienia i dokonywać oceny pod kątem art. 32 ust. 2 Prawa zamówień publicznych, który zakazuje dzielenia zamówienia na części. Sumowanie zamówień na dostawy oraz usługi, którego obowiązek wprowadza art. 13 Prawa zamówień publicznych, dokonywane jest w tym przypadku wyłącznie na potrzeby ogłoszenia informacyjnego o planowanych zamówieniach. Publikacja tego ogłoszenia ma na celu przede wszystkim zasygnalizowanie zainteresowanym wykonawcom, iż w ciągu następnych 12 miesięcy dany zamawiający zamierza udzielić zamówienia wyszczególnione w ogłoszeniu, tym samym umożliwić im przygotowanie się do ubiegania się o te zamówienia. Dodatkowo, zamawiającemu umożliwia późniejsze skracanie terminów składania ofert w postępowaniach o udzielenie zamówienia wyszczególnionego w ogłoszeniu, o którym mowa. Sumowanie na potrzeby wstępnego ogłoszenia informacyjnego nie jest równoznaczne z późniejszą koniecznością udzielania zamówienia na wszystkie w dostawy lub usługi w ramach jednego postępowania.

Podkreślić należy, iż przepisy art. 13 oraz art. 34 ust. 1-3 Prawa zamówień publicznych regulują odmienne zagadnienia. Przepis art. 13 Prawa zamówień publicznych dotyczy wyłącznie wstępnego ogłoszenia informacyjnego o planowanych zamówieniach, a wprowadzany przez niego obowiązek sumowania zamówień na dostawy oraz usługi nie determinuje konieczności późniejszego traktowania ich jako jednego zamówienia. Poszczególne dostawy lub usługi stanowić mogą odrębne zamówienia, a to, ile postępowań zamawiający będzie prowadził w celu udzielenia tych zamówień, pozostawione jest jego decyzji. Natomiast przepisy art. 32-35 Prawa zamówień publicznych odnoszą się do ustalenia wartości zamówienia.

Sprawdź - www.eprawnicy.pl
modules/user
sections4
pl
prawo