Prawnik dla firm| Prawnik dla każdego| Aktualności| Archiwum porad| Zespół eprawnicy| Kontakt|

Zezwolenia EKMT w transporcie drogowym

  

Jestem przedsiębiorcą wykonującym międzynarodowy transport drogowy. W ostatnim czasie mam coraz większe problemy z uzyskaniem zezwoleń na przejazdy jednorazowe do Rosji i Rumunii. Dowiedziałem się, że oprócz zezwoleń jednorazowych są również tzw. zezwolenia EKMT. Kto może się o nie ubiegać, jakie są warunki korzystania z tych zezwoleń i do jakich krajów można na nich jeździć?

Jestem przedsiębiorcą wykonującym międzynarodowy transport drogowy. W ostatnim czasie mam coraz większe problemy z uzyskaniem zezwoleń na przejazdy jednorazowe do Rosji i Rumunii. Dowiedziałem się, że oprócz zezwoleń jednorazowych są również tzw. zezwolenia EKMT. Kto może się o nie ubiegać, jakie są warunki korzystania z tych zezwoleń i do jakich krajów można na nich jeździć?

Zezwolenia EKMT są zezwoleniami wielokrotnymi i wielostronnymi, które są przyznawane krajom członkowskim Europejskiej Konferencji Ministrów Transportu. Na ich podstawie można wykonywać przewozy między krajami członkowskimi EKMT oraz w tranzycie przez ich terytoria. Ważność zezwolenia może być ograniczona terytorialnie. O wyłączeniu danego kraju (mimo członkostwa w EKMT) informuje czerwona pieczęć z symbolem kraju. Zezwolenie jest ważne dla wszystkich pojazdów przedsiębiorcy, któremu zostało przyznane jednakże każdorazowo z zezwolenia może korzystać tylko jeden pojazd. Z zezwoleń EKMT mogą korzystać pojazdy posiadające odpowiednie ważne certyfikaty. W roku 2005 dla pojazdów polskich jest to min. EURO 3 i certyfikat bezpieczeństwa „S”. Podczas wykonywania przewozu warunek posiadania ważnego certyfikatu bezpieczeństwa obowiązuje także naczepę/przyczepę.

Zezwolenie EKMT wykorzystywane do przewozu musi być ważne na całej trasie przewozu tj. w kraju załadunku, kraju wyładunku i krajach tranzytowanych. Zezwoleń nie stosuje się do przewozów do/z/przez kraje spoza EKMT. Zezwolenie EKMT nie uprawnia do przewozów kabotażowych. Przewozem kabotażowym jest taki przewóz, w którym miejsce załadunku i miejsce wyładunku towaru znajduje się na terytorium tego samego kraju i nie jest to kraj rejestracji pojazdu. Rozwożenie wwiezionego ładunku (wyładunek wwiezionego towaru w wielu miejscach bez operacji załadunku tego towaru na terenie danego kraju) oraz zbieranie ładunku w celu wywiezienia (załadunek towaru w wielu miejscach bez operacji wyładunku tego towaru na terenie danego kraju) nie jest kabotażem. Zezwolenie EKMT nie zastępuje zezwoleń wymaganych dla przewozów specjalnych np. ponadgabarytowych, ładunków niebezpiecznych itp.

Zezwolenie EKMT jest ważne wyłącznie z wypełnionym prawidłowo karnetem i powinno, od miejsca załadunku do miejsca wyładunku, znajdować się w pojeździe. Służby kontrolne każdego kraju członkowskiego EKMT są uprawnione do kontroli zezwolenia EKMT, karnetu i certyfikatów oraz do zatrzymania zezwolenia, w przypadku nieprawidłowego wykorzystania. Zezwolenie może zostać zatrzymane przez kontrolującego i/lub cofnięte (unieważnione) przez organ wydający w przypadku: - podejrzenia o fałszerstwo zezwolenia lub certyfikatów lub innych dokumentów obowiązujących podczas wykonywania przewozu, - nieprawidłowego wykorzystywania np. użytkowania zezwolenia, które jest nieważne w jednym z krajów będących na trasie przewozu, - wykorzystywania jedynie do przewozów bilateralnych np. jedynie w relacji Polska–Rumunia, bez realizacji przewozów trójstronnych, - niewystarczającego ich wykorzystywania, - przekroczenia dopuszczalnego maksymalnie sześciotygodniowego okresu wykonywania przewozów drogowych wewnątrz EKMT (bez powrotu do Polski), na podstawie jednego zezwolenia, - stwierdzonego nie wypełnienia lub nieprawidłowego wypełnienia karnetu, - nie oddawania lub nieterminowego składania białych kart z karnetu EKMT, które użytkujący zezwolenie ma obowiązek przekazywać do BOTM co miesiąc w terminie do 20 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni. Wykaz krajów członkowskich EKMT: Albania, Armenia, Austria, Azerbejdżan, Białoruś, Belgia, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Gruzja, Niemcy, Grecja, Węgry, Irlandia, Włochy, Łotwa, Lichtenstein, Litwa, Luksemburg, Macedonia, Malta, Mołdawia, Holandia, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Rosja, Serbia i Czarnogóra, Słowacja, Słowenia, Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria, Turcja, Ukraina, Wielka Brytania.

Sprawdź - www.eprawnicy.pl
modules/user
sections4
pl
prawo