Prawnik dla firm| Prawnik dla każdego| Aktualności| Archiwum porad| Zespół eprawnicy| Kontakt|

Uznanie w Polsce wyroku rozwodowego wydanego przez sąd zagraniczny

  

Przebywam aktualnie za granicą. Uzyskałam tu wyrok rozwodowy. W niedalekiej przyszłości zamierzam jednak wrócić do Polski. Czy w świetle prawa polskiego uzyskany wyrok rozwodowy jest ważny?

Przebywam aktualnie za granicą. Uzyskałam tu wyrok rozwodowy. W niedalekiej przyszłości zamierzam jednak wrócić do Polski. Czy w świetle prawa polskiego uzyskany wyrok rozwodowy jest ważny?

Zacząć należy od tego, że nie napisała Pani w jakim kraju przebywa i kiedy uzyskała wyrok rozwodowy sądu zagranicznego. A od tych kwestii zależy odpowiedź na pytanie w Pani sprawie. Dlatego też poniżej rozważymy kilka przypadków.

 • wyrok rozwodowy został wydany przed 1 maja 2004 r.

Wyrok rozwodowy wydany przez sąd zagraniczny przed dniem 1 maja 2004 r., który dotyczy obywatela polskiego, nie jest automatycznie ważny na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Skuteczność zagranicznych orzeczeń sądowych w sprawach cywilnych, w tym rozwodowych, stosownie do treści artykułów 1145-1149 Kodeksu postępowania cywilnego, zależy od ich uprzedniego uznania przez właściwy sąd okręgowy w Polsce. Konieczne jest więc przeprowadzenie postępowania o uznanie wyroku przed tym sądem okręgowym w Polsce, który byłby miejscowo właściwy do rozpoznania sprawy rozwodowej. Natomiast w przypadku braku miejsca zamieszkania w Polsce, tj. np. w sytuacji stałego zamieszkiwania wnioskodawcy za granicą, właściwy jest Sąd Okręgowy w Warszawie VII Wydział Cywilny (Al. Solidarności 127, 00-958 Warszawa). Wniosek o uznanie zagranicznego wyroku rozwodowego powinien być sporządzony w języku polskim, w 3 egzemplarzach oraz własnoręcznie podpisany przez wnioskodawcę. Wniosek powinien zawierać :

 1. imię, nazwisko i adres osoby wnioskującej,
 2. imię, nazwisko i adres pełnomocnika do doręczeń w Polsce (jeśli zostanie ustanowiony w sprawie),
 3. imię, nazwisko i adres zamieszkania strony postępowania (była żona lub były mąż) – jeżeli dokładny adres nie jest znany, wówczas należy podać ostatni znany adres lub złożyć zaświadczenie władz państwa ostatniego zamieszkania, iż adres ten nie jest znany,
 4. datę i miejsce zawarcia związku małżeńskiego (gdy małżeństwo było zawarte za granicą),
 5. obywatelstwo, jakie posiadali małżonkowie w dniu wniesienia pozwu o rozwód i jakie posiadają obecnie,
 6. uzasadnienie interesu prawnego żądania uznania wyroku (do czego potrzebne jest wnioskodawcy uznanie wyroku),
 7. informację, czy w Polsce toczyła się sprawa sądowa o rozwód.

Do wniosku o uznanie zagranicznego wyroku rozwodowego należy załączyć:

 1. wyrok rozwodowy w oryginale językowym, zalegalizowany przez Ambasadę RP w danym państwie oraz 4 fotokopie tego wyroku,
 2. dokument stwierdzający prawomocność wyroku rozwodowego, wydany przez właściwy urząd stanu cywilnego w państwie członkowskim lub przez sąd krajowy tego państwa oraz 4 fotokopie tego dokumentu,
 3. tłumaczenie na j. polski wyroku rozwodowego oraz dokumentu stwierdzającego jego prawomocność, dokonane przez tłumacza przysięgłego w Polsce oraz 4 fotokopie każdego tłumaczenia. Jeśli tłumaczenie jest dokonywane za granicą to 1 egzemplarz tłumaczenia powinien być zalegalizowany przez Ambasadę RP w państwie gdzie dokonywano tłumaczenia,
 4. odpis aktu zawarcia małżeństwa wydany przez urząd stanu cywilnego w Polsce, gdy małżeństwo było zawierane w kraju lub było zarejestrowane w polskich księgach stanu cywilnego.

Wszystkie wyżej wymienione dokumenty należy przesłać listem poleconym do Sądu Okręgowego w Warszawie na podany powyżej adres lub złożyć w Biurze Podawczym tego Sądu oraz uiścić należne opłaty sądowe w wysokości i w sposób określony przez Sąd. Strona zamieszkała za granica powinna wskazać pełnomocnika do doręczeń, zamieszkałego w Polsce (art. 1135 Kodeksu postępowania cywilnego). Przeprowadzenie postępowania możliwe jest za pośrednictwem ustanowionego w sprawie pełnomocnika – adwokata lub radcy prawnego z Polski.

 • wyrok rozwodowy został wydany po 1 maja 2004 r.

  a) w kraju Unii Europejskiej

Z dniem 1 maja 2004 r. obowiązuje Rozporządzenie Rady (WE) Nr 1347/2000 o jurysdykcji oraz uznawaniu i wykonywaniu orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej za wspólne dzieci obojga małżonków. Zgodnie z w/w Rozporządzeniem orzeczenia sądowe w postępowaniach cywilnych dotyczących rozwodu, separacji albo unieważnienia małżeństwa, jak również orzeczenia w postępowaniach cywilnych dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej za wspólne dzieci małżonków, prowadzonych przy okazji postępowań w sprawach małżeńskich, wydane w innych krajach UE są uznawane w Polsce bez potrzeby przeprowadzenia specjalnego postępowania. W szczególności nie ma potrzeby przeprowadzania specjalnego postępowania dla celów dokonywania wpisów w polskich księgach stanu cywilnego na podstawie wydanego w innym państwie należącym do UE prawomocnego orzeczenia o rozwodzie, separacji lub unieważnieniu małżeństwa.

  b) w kraju spoza Unii Europejskiej

Nadal obywatel polski, którego małżeństwo zostało rozwiązane wyrokiem sądu zagranicznego (niezależnie od tego, czy małżeństwo zostało zawarte w Polsce czy w kraju spoza UE), w celu uzyskania rozwodu w świetle polskiego prawa, musi złożyć wniosek o uznanie wyroku sądu zagranicznego w polskim Sądzie Okręgowym swojego ostatniego miejsca zamieszkania. Dopiero, kiedy polski sąd wyda postanowienie o uznaniu zagranicznego wyroku rozwodowego, wywiera on skutki prawne na terenie Polski, tzn., że osoba składająca wniosek (i jej były współmałżonek) są rozwiedzeni. Do czasu wydania takiego postanowienia, lub w przypadku odmowy wydania postanowienia uznającego zagraniczny wyrok, osoby te - w świetle polskiego prawa - nadal pozostają w związku małżeńskim, nawet jeżeli nigdy nie wpisały tego małżeństwa do polskich ksiąg stanu cywilnego.

This text is replaced by the Flash movie.
Sprawdź - www.eprawnicy.pl
modules/user
sections4
pl
prawo