Ratingi kredytowe funduszy poręczeniowych – wszystko, co musisz wiedzieć!

Jesteś przedsiębiorcą i chcesz rozwijać swoją firmę? Sprawdź, czym są fundusze poręczeniowe i jaką funkcję pełnią ratingi kredytowe!

Czym są fundusze poręczeniowe?

Fundusz poręczeniowy to instytucja, której głównym celem jest wspieranie rozwoju przedsiębiorczości i ułatwienie dostępu do zewnętrznych źródeł finansowania oraz umożliwienie startu firmom w różnego rodzaju przetargach. Oferuje ona przedsiębiorcom z sektora MŚP poręczenia kredytów, pożyczek, leasingów, a często także poręczenia zapłaty wadium oraz poręczenia należytego wykonania umowy, rękojmi za wady czy gwarancji jakości. Przedsiębiorca, który planuje wziąć kredyt, na przykład na finansowanie inwestycji, może udać się do funduszu poręczeniowego i postarać się o udzielenie poręczenia kredytowego. Co więcej, kiedy firma planuje udział w kilku przetargach jednocześnie, a nie ma wystarczających środków na wpłatę wadium czy zabezpieczenie należytego wykonania umowy w gotówce, może zwrócić się o udzielenie poręczenia takiego zobowiązania właśnie do funduszu poręczeniowego.

Jednym z takich funduszy jest Śląski Regionalny Fundusz Poręczeniowy Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, który specjalizuje się w udzielaniu poręczeń przedsiębiorcom mającym siedzibę lub prowadzącym inwestycję na terenie województwa śląskiego. W ofercie tej instytucji znajdują się poręczenia: pożyczek i kredytów, leasingów, wadiów przetargowych, a także poręczenia należytego wykonania umowy, rękojmi za wady czy gwarancji jakości.

Czym jest poręczenie kredytu/pożyczki/leasingu?

Poręczenie jest zabezpieczeniem zaciągniętego zobowiązania finansowego. Poręczyciel gwarantuje wierzycielowi, że wykona zobowiązania dłużnika, gdyby on tego nie zrobił. W związku z tym instytucja, jaką jest fundusz poręczeniowy, staje się gwarantem spłaty zobowiązania, w przypadku niewypłacalności przedsiębiorcy.

Dlaczego poręczenie wadialne, należytego wykonania umowy, rękojmi za wady czy gwarancji jakości?

Poręczenie wadium przetargowego jest jedną z form wniesienia wadium, wymaganego przez zamawiającego, czyli organizatora przetargu i posiada identyczną skuteczność prawną, jak wadium wniesione w formie pieniężnej, czy gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej. Poręczenie to udzielane jest za podmioty przystępujące do przetargu prowadzonego na podstawie przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych, zobligowane przez jego organizatora do wniesienia zabezpieczenia w postaci wadium.

Poręczenie należytego wykonania umowy, rękojmi za wady czy gwarancji jakości (usunięcia wad i usterek) jest pisemnym zobowiązaniem Funduszu do zapłaty określonej kwoty, na wypadek niewykonania, bądź nienależytego wykonania umowy w okresie jej realizacji oraz zobowiązań wynikających z rękojmi, czy gwarancji jakości przez Zobowiązanego, na którego zlecenie poręczenie zostało wystawione. Poręczenie udzielane jest przez Fundusz na rzecz Beneficjenta za Zobowiązanego i jest tak samo skuteczne, jak gwarancja bankowa czy ubezpieczeniowa.

Zasady udzielania poręczeń przez fundusze poręczeniowe

Poręczenie może zostać udzielone przedsiębiorcy z sektora MŚP, który ma zdolność kredytową oraz prowadzi działalność gospodarczą od minimum 6 miesięcy. Jeśli chodzi o kwotę, poręczenie kredytu czy pożyczki udzielane jest maksymalnie do 50% kwoty zaciągniętego zobowiązania, poręczenie leasingu do 80% wartości finansowania, natomiast poręczenie zapłaty wadium, czy należytego wykonania umowy, rękojmi za wady i gwarancji jakości: do wysokości 100% wymaganego zabezpieczenia. Fundusz, jeszcze przed udzieleniem poręczenie, przeprowadza dokładną analizę ryzyka niespłacenia zaciągniętego zobowiązania finansowego. Warto również wiedzieć, że fundusz otrzymuje wynagrodzenie za udzielenie poręczenia.

Funduszom poręczeniowym nadawane są ratingi – czym one są?

Rating to ocena ryzyka kredytowego podmiotów gospodarczych, którą przeprowadzają specjalistyczne agencje ratingowe. Podstawą w ich pracy jest obiektywizm i niezależność w działaniu. Ocenie podlega nie tylko sytuacja finansowa podmiotu, ale także jej otoczenie, które może wpłynąć na możliwość realizacji zobowiązań. Oceny podzielone są na kilka kategorii i mają postać liter i znaków.

Poziomy ratingu

Wyróżnia się dwie kategorie ratingowe: inwestycyjną i spekulacyjną. Na poziomie inwestycyjnym wyróżnia się następujące ratingi:

  • AAA – wiarygodność finansowa na najwyższym poziomie, znikomy poziom ryzyka kredytowego.
  • AA+, AA, AA- – wiarygodność finansowa na wysokim poziomie, bardzo niski poziom ryzyka kredytowego.
  • A+, A, A- – wiarygodność finansowa wysoka, niski poziom ryzyka kredytowego.
  • BBB+, BBB, BBB- – wystarczająca wiarygodność finansowa, umiarkowane ryzyko kredytowe.

Na poziomie spekulacyjnym wyróżnia się następujące ratingi:

  • BB+, BB, BB- – niska wiarygodność finansowa, podwyższone ryzyko kredytowe.
  • B+, B, B- – zdolność do obsługi zobowiązań uzależniona od czynników zewnętrznych, wysokie ryzyko kredytowe.
  • CCC, CC, C – niska zdolność do obsługi zobowiązań, nawet w przypadku sprzyjających czynników zewnętrznych, bardzo wysokie ryzyko kredytowe.
  • D – brak zdolności obsługi zobowiązań.

Agencja ratingowa EuroRating

Największą agencją ratingową działającą w Polsce jest EuroRating. Podstawowym zadaniem agencji jest analiza, ocena ryzyka kredytowego przedsiębiorstw i instytucji finansowych oraz wystawienie odpowiedniej oceny ratingowej. Warto dodać, że ocena ryzyka odbywa się na zlecenie ocenianych podmiotów, a monitoring prowadzony w sposób ciągły. Śląski Regionalny Fundusz Poręczeniowy z siedzibą w Katowicach co kwartał poddawany jest ocenie ratingowej. Najnowszy certyfikat ratingowy został wystawiony Funduszowi w dniu 16.09.2022 r. z nadanym ratingiem długoterminowym na poziomie A- oraz stabilną perspektywą ratingu. Szczegółowe informacje na temat oferty i działalności Funduszu można znaleźć na stronach internetowych: www.rfp.pl oraz www.wadia.pl.